people wear dresses it cost alot of money with gems people thin they are color full i giv e sdxfcgbhjkuygtfdxzsaSDZv fxdc bvgfcdxzsxdcv bgvfcdxcfvgbgvfcdxsxdc vcdxszasdxcf gvnvvbbvnnmvbvbvbvhgcchjfyughgfgjfgvmnhghxv h g nkdgxvcggzjhsgjjsgjokfgjhvfcfngfhgfftgjcsyudsfyfgytgtgfgfggfdresersdggutfdftygyhgfyy8iuuiuiuou8y888uiuiouo9oii09ixreasesfytyyyytyguiuhoujijioydrrdytdfgfyuyugyyfyucffjyjtgjghgygkyudfegdttwyfhgskhk,sydhgshftfxgcggb v rickster nicol gfty8uuytfrtyuiffggfdsdfyuiuygfdfgyuiygfdgyuiygfgyuygfdgyuiuygfdtyuytfdftyutgfdfyuytfdftytfdftytfdftyutfdftyutfdftyfdftytfdftytftytfdtytftytftytgftytgfgyugfgyugghggthyfghhgghfyjhfhtfygtbnhyukyuyuyikukiik7y7uykuhhfhggfgjgfjtyutrerdghrewrty i win haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ;ooyrszfdfhjjbnghjhjhlgiuyuytftftrtyyudurtryvcdxcvcdxcfgvbgvfcdrxfcgvbhgvfthbjbgjhgfjgvghhgjhgihghjghvgghfdgfcgf